• test
  • test
  • test

از جمله فعالیت های زیست محیطی اهورا بهین آزما انجام آنالیز گیاهان می باشد.امروزه مطالعات بسیاری بر روی گیاهان صورت می پذیرد که از جمله می توان به گیاه پالایی، اندازه گیری میزان فلزات سنگین جهت سنجش میزان آلودگی  و همچنین مطالعاتی در زمینه تعیین نیاز غذایی گیاهان اشاره نمود. در آزمایشگاه گیاه آنالیزهایی متناسب با هدف پروژه و درخواست متقاضی انجام می گیرد.

خدمات و فعالیت های بخش آنالیز گیاه:

  • اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بخش های مختلف گیاه (ریشه، ساقه و برگ)

  • اندازه گیری پارامترها  به منظور مطالعات تعیین نیاز غذایی گیاهان

از آب سطحی يا آب زير زمينی برای آب نوشيدنی يا مقاصد صنعتی استفاده می‌شود، از اين‌رو نظارت و كنترل كيفيت آب از اهميت بالايی برخوردار است. یکی از فعالیت های اهورا  بهین آزما آنالیز ترکیبات آلاینده در نمونه های زیست محیطی می باشد. به طوری که کلیه مراحل آماده سازی،استخراج و آنالیز نمونه های آب بر اساس روش های استاندارد ملی و جهانی نظیر EPA و ASTM صورت می پذیرد.

آزمايشگاه آنالیزآب:

·   اندازه گیری فلزات سنگین

·   تعیین پارامترهای کمی و کیفی مختلف موجود در آب و فاضلاب شامل پارامترهای:

 ,TDS, TSS, pH, BOD, COD, Turbآنیون ها و کاتیون ها و ...

·   پردازش داده های آنالیز آزمایشگاهی ازنظر آلودگی با توجه به استانداردهای جهانی و داخلی